ศัพท์ประกันน่ารู้

กรุณาเลือกหมวดหมู่ของคำศัพท์ด้านล่าง

ประเภท:

 • โรงพยาบาลคู่สัญญา

  หมายถึง สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกัน ซึ่งสามารถตรวจได้กับแพทย์ทุกท่านที่ประจำอยู่ ร.พ. คู่สัญญา และสามารถใช้ใบส่งตัวตรวจโดยที่ตัวแทน หรือลูกค้าไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

 • แพทย์แต่งตั้งตรวจสุขภาพ

  หมายถึง แพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และบริษัทฯ ให้การรับรอง ให้เป็นแพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพผู้สมัครเอาประกันของบริษัท

 • เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำลาย เพื่อตรวจ Anti HIV

  หมายถึง แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำลายเพื่อตรวจ Anti HIV และสามารถลงลายมือชื่อ ในหนังสือให้ความยินยอม ในส่วนคำรับรองได้

 • ใบส่งตัวตรวจสุขภาพ

  หมายถึง เอกสารซึ่งออกโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอเอาประกันหรือตัวแทนนำไปเสนอต่อบุคคลากรของสถานพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจสุขภาพตามรายการที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ

 • ใบรายงานการตรวจสุขภาพ

  หมายถึง เอกสารซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กรอกรายละเอียดในเรื่องสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพ ของผู้ขอเอาประกันชีวิต

  1. การตรวจสุขภาพเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้ใบตรวจแบบ UW04-- ซึ่งด้านหน้าใช้สำหรับการตรวจสุขภาพเด็กและด้านหลัง ใช้สำหรับการตรวจสุขภาพ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย)

  2. การตรวจสุขภาพผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ใช้ใบตรวจแบบ UW02-- ซึ่งด้านหน้าใช้สำหรับการสัมภาษณ์บันทึกประวัติสุขภาพ ผู้ขอเอาประกันภัยและด้านหลังสำหรับการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง วัดความดันชีพจร การตรวจปัสสาวะทางเคมี รวมถึงการตรวจอื่นๆ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้