ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แบบประกันบำนาญ Life Retire 5 เมื่อการวางแผนการเกษียณ ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองจนครบอายุ 85 ปี การันตีการจ่ายบำนาญ 15 ปี

คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนการรับบำนาญ สูงถึง 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกรับเงินบำนาญรายปีหรือรายเดือน และรับเงินบำนาญตั้งแต่ปีที่ครบอายุ 60 ปี ถึง 85 ปี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท* ต่อปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

หมายเหตุ

*เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย

25-50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172(ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท)  และฉบับที่ 194(ลดหย่‹อนสูงสุด 200,000 บาท)

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุที่สามารถสมัครแบบประกัน Life Retire 5 ได้คือ?

25-50 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไร ?

100,000 บาท

3. ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯ ทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

4. ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

5. ถ้าหากสมัครทำประกันแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ)

6. ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172(ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194(ลดหย่‹อนสูงสุด 200,000 บาท)

loadingกำลังโหลดข้อมูล...
loadingกำลังโหลดข้อมูล...