no data

Search All
*Please input key word.
NativeLoadingWheel

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ขอขอบคุณ ที่ท่านมีความประสงค์ใช้งานระบบหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

* กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์ กรุณาใส่ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์

*เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

*หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน (ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับทางบริษัท)

สวัสดี หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยจากหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการ โดยท่านสามารถเลือก ดาวน์โหลดได้ทีละหมายเลขกรมธรรม์

กรุณาเลือกกรมธรรม์

ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ
image
Sorry
ไม่พบข้อมูล / ข้อมูลไม่ตรงกับที่บริษัทบันทึกไว้
โปรดติดต่อ 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตกลง
image
Sorry
An error has occurred.
Please try again
ตกลง

วิธีแก้ปัญหากรณี Download เอกสารไม่ได้