no data

Search All
*Please input key word.

Krungthai axa unit linked

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์

Unit-Linked คืออะไร

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต

พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน

- เบี้ยประกันส่วนแรกจะถูกหักออกไปเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน

- หลังจากนั้นเบี้ยส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือกไว้

หากเทียบกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์อาจจะมีผลตอบแทนที่น้อยกว่า แต่ได้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Unit-Linked

เลือกปรับทุนประกันฯ ได้

สามารถเลือกปรับ เพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิต ตามความเหมาะสมและความต้องการของ แต่ละช่วงชีวิตได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้

สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้ โดยการปรับเปลี่ยน จำนวนเบี้ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของทุนประกัน ชีวิตที่กำหนดไว้

ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วๆ ไป

มีผลิตภัณฑ์ 2 แบบ

กรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์ มีผลิตภัณฑ์ 2 แบบ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

สะดวกในจัดการความเสี่ยง

สะดวกในจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนใน กรมธรรม์ของคุณ ด้วยบริการสับเปลี่ยนกองทุน

ตอบโจทย์รอบด้าน

ตอบโจทย์รอบด้านด้วยกรมธรรม์ฉบับเดียว ทั้งเรื่องการประกันชีวิต สุขภาพ และการลงทุน

ความคุ้มครองยังคงอยู่

สามารถถอน และพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครอง ยังคงอยู่โดยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องเหลือ เพียงพอต่อการหักค่าใช้จ่ายการประกันภัย

ติดตามผลของกองทุนรวม

มีกระบวนการคัดสรรและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหวัง

เลือกปรับทุนประกันฯ ได้

สามารถเลือกปรับ เพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิต ตามความเหมาะสมและความต้องการของ แต่ละช่วงชีวิตได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์กลุ่ม Unit-Linked, ประกันชีวิต และกองทุนรวม

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กลุ่ม Unit-Linked, ประกันชีวิต และกองทุนรวม แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

ประกันชีวิต

มีความคุ้มครองชีวิตตามแบบประกันที่เลือกไว้

การลงทุนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทฯ ไม่‹สามารถเลือกลงทุนตามความต้องการได้

รับผลตอบแทนคงที่แน่‹นอนตามแบบประกันที่เลือกไว้

ไม่เปิดเผยค่าใช้จ่าย

UNIT LINKED

มีความคุ้มครองชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้

การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ผู้ซื้อสามารถเลือกกองทุนที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ

อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่‹กับกองทุนที่เลือกไว้ ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกคัดสรรโดยผู้Œเชี่ยวชาญ

สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน

กองทุนรวม

ไม่มีความคุ้มครองชีวิต

สามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงจากการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง

อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่‹กับกองทุนที่เลือกไว้

เปิดเผยค่าใช้จ่ายชัดเจน

loadingLoading Data...
คำถามที่พบบ่อย

1. Unit linked หรือประกันชีวิตควบการลงทุน คืออะไร?

เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ที่รวมข้อดีทั้งประกันชีวิตและกองทุนรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในเวลาเดียวกัน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกสัดส่วนได้ว่าต้องการเน้นไปที่ความคุ้มครองหรือเงินลงทุน ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัย ซึ่งในส่วนผลตอบแทนจะไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

2. ทำไมต้อง Unit linked?

เพราะ Unit linked มีความยืดหยุ่นสูงโดยเน้นไปที่ความต้องการของผู้เอาประกันเป็นหลัก โดยผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้
-ความคุ้มครอง สามารถปรับเพิ่ม-ลด ได้ระหว่างสัญญา (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)
-ถอนเงินบางส่วน ในกรณีที่มีเหตุจะต้องใช้เงินจากกรมธรรม์ ท่านสามารถถอนบางส่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามจุดประสงค์ โดยที่ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง*
-หยุดพักชำระเบี้ยในบางปี ตามความเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิต ที่อาจมีความไม่แน่นอนและแตกต่างออกไปจากแผนทางการเงินที่วางไว้ในช่วงเวลานั้นๆ ท่านสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ในปีกรมธรรม์ที่ท่านต้องการและกลับมาส่งเบี้ยได้เมื่อพร้อม โดยที่ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง**

จะเห็นว่าความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนต่างๆ สามารถทำได้ตามความต้องการ ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต และเป็นสิทธิประโยชน์ที่แบบประกันอื่นๆ ไม่สามารถทำได้
*บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์จากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ วันครบรอบเดือน และกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ยังมีเพียงพอ

3. ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไปกับ Unit linked?

ถ้าเปรียบเทียบกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ยูนิตลิงค์แตกต่างจะเป็นเรื่องความอิสระในการบริหารและออกแบบกรมธรรม์ด้วยตัวผู้ทำประกันเอง ในขณะที่ประกันชีวิตแบบทั่วไป ข้อกำหนดทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ตามแบบประกันนั้นๆ และบริษัทประกันรับความเสี่ยงไว้เอง ผู้เอาประกันจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนของเบี้ยเพื่อความคุ้มครองหรือผลตอบแทนได้ตามความต้องการ

4. แบบประกัน Unit linked มีกี่แบบ และ เหมาะกับใครบ้าง?

มี 2 แบบ

1.RP (Regular Premium) เป็นการชำระเบี้ยรายงวดโดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวนเท่าจากเบี้ยประกันที่ชำระเข้ามา ซึ่งจะมีความคุ้มครองสูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการทยอยชำระเบี้ยเป็นรายงวดสามารถวางแผนการเพิ่ม-ลด ความคุ้มครอง เงินส่วนที่เหลือยังสามารถออมเงินไปในเวลาเดียวกัน และหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อจำเป็น
2.SP (Single Premium) เป็นการชำระเบี้ยครั้งเดียวเป็นเงินก้อน โดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวน % ส่วนเพิ่มจากเบี้ยประกันที่ชำระ เหมาะกับผู้ที่ไม่เน้นเรื่องความคุ้มครองมากนักแต่ยังมีผลประโยชน์ที่มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระเข้ามากรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต เหมาะกับการวางแผนมรดกหรือสร้างผลตอบแทนจากเบี้ยที่ชำระ

5. ในช่วงที่หยุดพักชำระเบี้ย ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับหรือไม่?

ยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ยังคงมีพอชำระค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ ณ วันครบรอบเดือน

6. ทำไม Unit linked มีโอกาสได้ผลตอบแทน ที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป และมีโอกาสขาดทุนไหม?

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป บริษัทฯ จะนำเงินหลังหักค่าดำเนินการต่างๆ ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธบัตรรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มยูนิต ลิงค์ สามารถเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้ เช่น ถ้าท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นท่านสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นในสัดส่วนที่มาก และลดสัดส่วนของกองทุนตราสารหนี้ลง ทั้งนี้ภาพรวมของมูลค่าของพอร์ตการลงทุนอาจเกิดผลขาดทุนได้ในบางช่วงจังหวะขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของภาพรวมตลาดในขณะนั้น

7. เบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ Unit Linked สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในหมวดของประกัน เบี้ยประกันส่วนที่นำไปหักลดหย่อนภาษีได้จะแสดงไว้อย่างชัดเจนในใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับรองการจ่ายเบี้ยประกัน

8. การเวนคืนกรมธรรม์และถอนเงินจากผลิตภัณฑ์ Unit linked ได้อย่างไร?

สามารถถอนเงินออกจากผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
• ถอนเงินออกจากกรมธรรม์
สามารถถอนเงินออกจากกรมธรรม์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามช่วงปีที่ทำการถอนเงินออกจากกรมธรรม์
• เวนคืนกรมธรรม์
การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การยกเลิกความคุ้มครองและการลงทุนทั้งหมดที่ได้ทำไว้กับบริษัท ลูกค้าจะได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ณ วันที่ทำรายการสมบูรณ์