ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

เครื่องมือสำหรับตัวแทนฝ่ายขาย

เครื่องมือในการช่วยตัวแทนฝ่ายขายและ บริการลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำสำหรับการยื่นคำขอ

1. คำแนะนำเมื่อบัตรตัวแทนสูญหาย

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตตัวจริงสูญหาย ประกอบด้วย

1. ใบแจ้งความใบอนุญาตสูญหายจากสถานีตำรวจ

2. คำขอต่ออายุใบอนุญาต ตช.5 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 3x4 ซม. (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ)

4. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. เงินค่าธรรมเนียมออกใบแทน 200 บาท ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต 200 บาท รวมเป็นจำนวน 400 บาท

2. คำแนะนำการขอต่ออายุใบอนุญาต

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย

1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต - ตช.7 (ตัวแทนฯต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในช่องผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต)

2. ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต(ตัวจริง) หรือ ใบแจ้งความบัตรหาย กรณีใบอนุญาตหาย

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

4. ค่าธรรมเนียมการขอต่อใบอนุญาต

- ต่อครั้งที่ 1, ต่อครั้งที่ 2 เป็นเงิน 200 บาท

- ต่อครั้งที่ 3, ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 เป็นเงิน 800 บาท

5. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

7. หนังสืออบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หากท่านดำเนินการต่อใบอนุญาตด้วยตนเองแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบอนุญาตและสำเนาใบเสร็จการต่ออายุมายังส่วนใบอนุญาตตัวแทน

แบบฟอร์มขออนุญาตใบตัวแทนฯ ตช7

3. คำแนะนำในการส่งสินไหมทดแทนทั่วไป

เอกสารในการนำส่งสินไหมทั่วไป ประกอบด้วย

1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย

2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท

3. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ กรณีถูกทำร้ายร่างกาย

4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือสำเนาฯ แสดงค่าห้องพัก กรณีเบิกค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยอุบัติเหตุ

5. ใบสรุปหน้างบรายการค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทั่วไป

4. คำแนะนำใบส่งสินไหมมรณกรรม

เอกสารในการนำส่งสินไหมมรณกรรม ประกอบด้วย

1. ใบถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

2. สำเนามรณบัตร

3. สำเนาบันทึกประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย ที่มีประทับตรา “ตาย” แล้ว

5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ที่เรียกร้องสินไหม

6. ใบรายงานแพทย์ซึ่งผู้เอาประกันภัยตรวจรักษาก่อนเสียชีวิต

7. สำเนาหนังสือรับรองการตาย

8. กรมธรรม์

กรณีที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติเช่น อุบัติเหตุ หรือ ฆาตรกรรม ต้องแนบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้

สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (ทั้งข้อรับแจ้ง และข้อกลับจากตรวจการเกิดเหตุ)

สำเนาการรายงานการชันสูตรพลิกศพ

รูปถ่าย และแผนที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องมีการรับรองความถูกต้อง โดยผู้รับผลประโยชน์ หรือ ทายาทโดยชอบธรรม

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม

5. คำแนะนำอื่นๆ

1. ใบถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

2. สำเนามรณบัตร

3. สำเนาบันทึกประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย ที่มีประทับตรา “ตาย” แล้ว

5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ที่เรียกร้องสินไหม

6. ใบรายงานแพทย์ซึ่งผู้เอาประกันภัยตรวจรักษาก่อนเสียชีวิต

7. สำเนาหนังสือรับรองการตาย

8. กรมธรรม์

AXA Prime

AXA Prime

เปิดโอกาสให้ชีวิตเปลี่ยน มาร่วมเป็น