การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันสุขภาพ ประจำปีภาษี 2562

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันสุขภาพ ประจำปีภาษี 2562

ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันสุขภาพ ให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตส่งข้อมูลการชำระเบี้ยของท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร

ท่านสามารถ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง