คำถามที่พบบ่อย

กรุณาเลือกคำถามในหมวดหมู่ด้านล่างนี้

Category

 • คำถาม: ถ้าต้องการชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต ต้องการให้ระบุวันตัดเป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ได้หรือไม่เนื่องจากมีโปรโมชั่นของบัตรเครดิต ?

  คำตอบ: ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทางบริษัทจะทำการประสานงานไปกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตได้เฉพาะวันทำการเท่านั้น

 • คำถาม: อยากทราบสาขาที่สามารถชำระเบี้ยประกันด้วยเงินสด หรือรูดบัตรเครดิตได้เลยมีที่ไหนบ้าง ?

  คำตอบ: สาขาพญาไท, สาขาพัทยา, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, สาขาหาดใหญ่ และ สาขาสุราษฎร์ธานี

 • คำถาม: เงื่อนไขของการตัดบัญชีอัตโนมัติ สามารถใช้บัญชีของใครได้บ้าง ?

  คำตอบ: ต้องเป็นบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

 • คำถาม: ทำไมการชำระเบี้ยรายเดือน โดยการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย์ถึงต้องชำระเบี้ยงวดแรก 2 เดือน ?

  คำตอบ: หากไม่เรียกเก็บ 2 งวด ในระหว่างที่รอผลตรวจสอบลายเซ็นกลับจากธนาคาร (ใช้เวลา 2 เดือน) อาจทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครองได้

 • คำถาม: ต้องการชำระเบี้ยประกัน แต่ไม่ได้รับใบแจ้งเบี้ย สามารถใช้เอกสารใดในการไปชำระได้บ้าง ?

  คำตอบ: ใช้ใบนำฝากแบบพิเศษ สามารถติดต่อขอรับจาก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.

 • คำถาม: ทำไมบริษัทส่งตัดเบี้ยประกันตั้ง 2 รอบใน 1 เดือน ?

  คำตอบ: บริษัทจะส่งตัด 2 รอบใน 1 เดือน กรณีที่ไม่สามารถทำรายการตัดเงินในบัญชีได้ทุกเงื่อนไข บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารทำการเรียกเก็บอีกครั้งในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

 • คำถาม: ชำระคืนเงินกู้กับบริษัทไปแล้ว แต่ทำไมบริษัททำเงินคืน และแจ้งว่าไม่สามารถรับ ชำระเงินกู้ได้เนื่องจากน้อยกว่าจำนวนดอกเบี้ย ทำไมไม่รับชำระไปเลย ในเมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะคืนให้ ?

  คำตอบ: ตามเงื่อนไขการรับคืนเงินกู้ ผู้เอาประกันต้องชำระยอดเข้ามาไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ณ.วันที่ชำระ มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำเบี้ยมาเข้าระบบได้

 • คำถาม: หลังชำระเบี้ยประกันแล้ว กี่วันถึงจะได้รับใบเสร็จ ?

  คำตอบ: บริษัทจะส่งออกให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์

 • คำถาม: บริษัทตัดบัญชีทุกเดือนเลย แต่ทำไมไม่ได้รับใบเสร็จ ?

  คำตอบ: บริษัทจัดส่งใบเสร็จรับเงิน (ทุก Mode ชำระ) ไปให้ลูกค้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับการชำระเบี้ยประกัน

 • คำถาม: การตัดบัญชีของบริษัทจะตัดบัญชีวันที่เท่าไหร่ และมีกี่รอบใน 1 เดือน ?

  คำตอบ: ส่งตัดรอบแรกในวันที่ 25 ของเดือน กรณีที่ไม่สามารถทำรายการตัดเงินในบัญชีได้ทุกเงื่อนไข บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารทำการเรียกเก็บอีกครั้งในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

 • คำถาม: ชำระเบี้ยประกันในช่วงผ่อนผัน แต่เป็นการชำระในปีถัดไปเนื่องจากรอบชำระเป็นเดือนธันวาคม จะสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ ในปีที่มีการชำระเบี้ยประกัน นั้น ๆ โดยทั่วไปผู้เอาประกัน ต้องชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้ตรงรอบปี ที่ผู้เอาประกันสามารถยื่นเสียภาษีได้

 • คำถาม: หลักฐานที่นำไปยื่นหักลดหย่อนภาษี ใช้ใบเสร็จได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: สามารถตรวจสอบข้อความในใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยได้ว่า สามารถใช้เป็นเอกสารในการยื่นลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เนื่องจากเงื่อนไขของการลดหย่อนบางแบบประกันภัยมีรายละเอียดมากกว่าที่จะระบุในใบรับเงินฯ ได้

 • การโอนผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

  คำถาม: การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารสามารถชำระได้ที่ธนาคารใด และ เอกสารที่สามารถใช้ในการชำระเบี้ยมีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารธนชาต
  - ธนาคารทหารไทย
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

  โดยระบุชื่อบัญชี
  “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝากแบบพิเศษ หรือ ใบชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการของแต่ละธนาคาร

 • การชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

  คำถาม: การชำระเบี้ยภัยโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแส รายวัน สามารถหักได้จาก บัญชีธนาคารใด และเอกสารที่ต้องดำเนินการมีอะไรบ้าง

  คำตอบ:
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ธนาคารกสิกรไทย

  ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ต้องดำเนินการมีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ
  - หนังสือยินยอมหักบัญชีธนาคาร
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  หมายเหตุ ลูกค้าชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ทางบริษัทจะให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

 • การชำระผ่านบัตรเครดิต

  คำถาม: การชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางไหน และเอกสารที่ต้องดำเนินการมีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: นำบัตรเครดิตมารูดชำระได้ที่ สำนักงานใหญ่ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เอกสารที่ต้องดำเนินการมีดังนี้

  - หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันภัยหักผ่านบัตรเครดิต
  - สำเนาหน้าบัตรเครดิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • คำถาม: บัตรเครดิตที่สามารถนำมาหักชำระเบี้ยประกันภัย ประเภทบัตรเครดิตอะไรบ้าง และได้กี่ธนาคาร ?

  คำตอบ: ประเภทบัตรเครดิต

  VISA

  MASTER CARD

  JCB CARD

  AMEX CARD

 • คำถาม: การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต สามารถชำระแทนกันได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต บริษัทสามารถรับบัตรเครดิตของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 • การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์เป็นธนาณัติ

  คำถาม: การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์เป็นธนาณัติ ดำเนินการได้อย่างไรบ้าง ?

  คำตอบ: ระบุชื่อผู้รับในนาม “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ” และสั่งจ่าย ปณ.นานา กรุงเทพฯ

 • การชำระด้วยเช็ค

  คำถาม: การชำระเบี้ยประกันด้วยเช็คต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ?

  คำตอบ: เช็คจะต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ชำระเช็คแทนกันได้เฉพาะพ่อ-แม่-บัตรหรือ สามี-ภรรยาเม่านั้น หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันโดยให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยทุกครั้ง
  - รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แผนกรับชำระเบี้ยได้รับเช็ค(เฉพาะปีต่ออายุ)
  - ให้นำฝากเช็ค 1 ฉบับ / 1 กรมธรรม์ เท่านั้น (ห้ามนำเช็ค 1 ฉบับ ชำระมากว่า 1 กรมธรรม์)
  - หากชำระด้วยดร๊าฟท์ของบริษัทฯ จะต้องมีจดหมายยินยอมลงนามโดยผู้ขอเอาประกันแนบมาทุกครั้ง (ผู้เกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)

 • คำถาม: เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค มีวันหมดอายุของเช็คหรือไม่ ?

  คำตอบ: เช็คมีอายุ 6 เดือน, แคชเชียร์เช็คไม่มีวันหมดอายุ

 • คำถาม: การเรียกเก็บเช็ค มีระยะเวลาในการดำเนินการกี่วัน ?

  คำตอบ: เช็คต้องผ่านการเรียกเก็บจึงจะอนุมัติรับประกันได้ โดยเช็คภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้เวลา 3 วันทำการและเช็คต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ

 • การชำระผ่าน Internet Banking

  คำถาม: การชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน Internet banking ชำระผ่านทางธนาคารใดบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารทหารไทย
  - ธนาคารธนชาต

 • การโอนเงินผ่านตู้ ATM

  คำถาม: การชำระเบี้ยประกันภัยโดยโอนเงินผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ดำเนินการได้อย่างไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - สอดบัตร ATM และเข้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
  - เลือก “บริการอื่น ๆ” -> “บริษัทประกัน” -> “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” แล้วเลือก “ออมทรัพย์ /กระแสรายวัน” (บัญชีของลูกค้า)
  - ใส่หมายเลขกรมธรรม์ หรือเลขที่ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวปีแรก
  - เก็บสลิปการชำระเงินค่าเบี้ยประกันไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนำส่งสลิปเข้ามาบริษัทฯ เพื่อบันทึกรับเบี้ยเข้าระบบ

 • คำถาม: กรณีที่ไม่สะดวกชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคาร ดำเนินการได้อย่างไรบ้าง ?

  คำตอบ: การชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7Eleven) หรือ ห้างเทสโก้โลตัส ได้ทุกสาขา (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  รายละเอียดดังนี้

  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านห้างเทสโก้โลตัส ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง

 • เลขที่บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของบริษัท

  คำถาม: เลขที่บัญชีของบริษัทฯ ออมทรัพย์และกระแสรายวัน ที่โอนเงินชำระค่าเบี้ยประกันได้ มีเลขที่บัญชีใดบ้าง ?

  คำตอบ: บริษัทฯ ไม่รับชำระเบี้ยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันใดๆ ของบริษัทโดยตรง ขอให้ใช้ใบนำฝากแบบพิเศษ สามารถติดต่อขอรับจาก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.

 • คำถาม: สินไหมมรณกรรม เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - บันทึกถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  - สำเนามรณบัตร
  - ใบรายงานแพทย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยทำการรักษาก่อนเสียชีวิต
  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
  - สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

 • มรณกรรมผิดธรรมชาติ หรือ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

  คำถาม: เอกสาร

  คำตอบ:
  - บันทึกถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  - สำเนามรณบัตร
  - ใบรายงานแพทย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยทำการรักษาก่อนเสียชีวิต
  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
  - สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
  - สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ(ทั้งข้อรับแจ้งและข้อกลับจากตรวจการเกิดเหตุ)
  - สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
  - รูปถ่ายและแผนที่การเกิดเหตุ(ถ้ามี)
  - เอกสารอื่น เช่น ข่าวจากสื่อต่างๆ

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ และ ค่ารักษาพยาบาล (ECARE) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
  - ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

 • คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (AP) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)

 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล MEA

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (MEA/MEA+) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
  - ใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน MEB

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB)เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าห้องพัก

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ชำระเบี้ยประกันภัย WPD หรือ WPDD

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPD,WPDD) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษท)กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  - สำเนามรณบัตร กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิตเสียชีวิต
  - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
  - กรมธรรม์ฉบับจริง

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - กรมธรรม์ฉบับจริง

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง แบบจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักล่วงหน้า SLI

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักล่วงหน้า(SLI) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - กรมธรรม์ฉบับจริง

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้่ายแรง ELI

  คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง (ELI) เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ลงนามโดยผู้เอาประกันภัย
  - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
  - กรมธรรม์ฉบับจริง

 • คำถาม: เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินมีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

 • การเปลี่ยนแบบประกันภัย

  คำถาม: การเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม สามารถเพิ่มได้เมื่อไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  การเปลี่ยนแบบประกันภัย

  คำถาม: การเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม สามารถเพิ่มได้เมื่อไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 • คำถาม: การยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้เมื่อไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: สามารถยื่นความประสงค์ได้ ณ วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  - กรมธรรม์ฉบับจริง
  - ใบคำขอใช้บริการ
  - เบี้ยประกันใหม่สำหรับงวดปัจจุบัน

 • คำถาม: สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPD) และสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD) สามารถซื้อเพิ่มเติมในปีกรมธรรม์ถัดไปได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมในปีต่อได้ ต้องซื้อพร้อมกับการสมัครเอาประกันภัยครั้งแรกเท่านั้น

 • คำถาม: กรมธรรม์ใช้สิทธิขยายเวลาแล้ว สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ จะมีความคุ้มครองเฉพาะประกันชีวิตหลักเท่านั้น

 • คำถาม: ขอเพิ่มทุนประกันได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของปีแรกเท่านั้น โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  - กรมธรรม์ฉบับจริง
  - ใบคำขอใช้บริการ
  - เบี้ยประกันใหม่สำหรับงวดปัจจุบัน

 • การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย

  คำถาม: การลดจำนวนเงินเอาประกันภัยทำได้เมื่อไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์เท่านั้น โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์
  เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  - เล่มกรมธรรม์
  - ใบคำขอใช้บริการ (ท่านสามารถดูตัวอย่างการกรอกเอกสารได้) แนบตัวอย่างการกรอกใบคำขอใช้บริการ
  - เบี้ยประกันใหม่สำหรับงวดปัจจุบัน

 • การเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

  คำถาม: การเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ยประกันภัยกรณีมีผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ย ประกันภัย(WPDD,WPD) สามารถเปลี่ยนผู้ชำระเบี้ยได้หรือไม่ ?
  คำตอบ: สามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ กรณีที่มีการหย่าร้างตามกฎหมายโดยความสมัครใจ และผู้ชำระเบี้ยประกันภัยคนเดิมยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารที่ใช้มีดังนี้

  - ใบคำขอใช้บริการ (ท่านสามารถดูตัวอย่างการกรอกเอกสารได้) แนบตัวอย่างการกรอกใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อ และผู้ชำระเบี้ยประกันภัยคนใหม่ต้องแถลงรายละเอียดส่วนที่ 3 (แถลงสุขภาพให้ครบถ้วน)
  - สำเนาใบสำคัญการหย่าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนผู้ชำระเบี้ยประกันภัย จากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยคนปัจจุบัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานการตรวจสุขภาพของผู้ชำระเบี้ยใหม่ กรณีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ใหม่
  - กรมธรรม์ฉบับจริง
  - เบี้ยประกันภัย

  กรณีการหย่าร้างแบบเป็นคดีความ ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้ผู้ชำระเบี้ยคนใหม่เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อ และผู้ชำระเบี้ยประกันภัยคนใหม่ต้องแถลงรายละเอียดส่วนที่ 3 (แถลงสุขภาพให้ครบถ้วน)
  - สำเนาใบสำคัญการหย่าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - อนุญาตให้ใช้หนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรม จากหน่วยงานราชการแทนหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนผู้ชำระเบี้ยประกันภัย จากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยคนปัจจุบัน
  - หลักฐานการตรวจสุขภาพของผู้ชำระเบี้ยใหม่ กรณีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ใหม่
  - กรมธรรม์ฉบับจริง
  - เบี้ยประกันภัย

 • การขอลดหรือยกเลิกเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

  คำถาม: ขอลดหรือขอยกเลิกเบี้ยประกันภัยพิเศษเนื่องจากสุขภาพ ทำได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: สามารถดำเนินการได้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ โดยแสดงหลักฐานการรักษา หรือผลทางการรักษาที่หายเป็นปกติดีแล้ว หรือตรวจสุขภาพเพิ่มตามที่บริษัทฯกำหนด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้เอาประกันภัย

 • คำถาม: ขอลดหรือขอยกเลิกเบี้ยประกันภัยพิเศษเนื่องจากอาชีพ ทำได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: สามารถดำเนินการได้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ โดยแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงอายุงานใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี หรือแจ้งหลังจากมีอายุงานในอาชีพและลักษณะงานในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมระบุตำแหน่งลักษณะงานที่ทำใหม่และรายได้ในเอกสารที่ขอเปลี่ยนแปลง

 • การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

  คำถาม: ขอเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเท่าไร ?

  คำตอบ: สำหรับแบบประกันทั่วไป เบี้ยประกันภัยรายเดือนขั้นต่ำ 650 บาท เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อ
  - หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  - สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

 • คำถาม: กรมธรรม์รายเดือน สามารถยกเลิกการตัดบัญชีได้ใช่หรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถยกเลิกการตัดบัญชีได้ กรมธรรม์รายเดือนต้องชำระเบี้ยแบบหักบัญชี อัตโนมัติเท่านั้น

 • การเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้เอาประกันภัยผู้ชำระเบี้ยประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

  คำถาม: เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้เอาประกันภัย,ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: เมื่อผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุลจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งบริษัทฯเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อเก่าและลายมือชื่อใหม่
  - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จากทางราชการ(ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - กรมธรรม์ฉบับจริง

 • การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

  คำถาม: เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ในกรณีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้รับประโยชน์ใหม่จะต้องสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยได้ หมายเหตุ การเปลี่นแปลงจะไม่สามารถทำได้ กรณีผู้เอาประกันภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้วและผู้รับประโยชน์คนปัจจุบันได้บอกกล่าวเป็นหนังสือมายังบริษัทแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อเก่าและลายมือชื่อใหม่
  - สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์คนใหม่ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยได้
  - กรมธรรม์ฉบับจริง

 • การเปลี่ยนลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย**

  คำถาม: เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ(ลายเซ็นต์) ได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่ในเอกสารขอเปลี่ยนแปลง เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อเก่าและลายมือชื่อใหม่
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผลหรือเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไข

  คำถาม: เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนวิธีรับเงินปันผล หรือเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไข มีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ให้แจ้งบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์อย่างน้อย 30 วัน ในกรณีแจ้งช้ากว่านี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามวิธีที่ได้เลือกไว้ก่อน สำหรับวิธีรับเงินปันผล หรือเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขใหม่ที่ขอเปลี่ยนจะมีผลในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เอกสารที่ใช้มีดังนี้

  - ใบคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ

 • การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ

  คำถาม: กรณีขอเปลี่ยนสถานที่ติดต่อ ทำอย่างไรได้บ้าง ?

  คำตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อได้ โดย 2 วิธี
  - ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 1159
  - แจ้งบริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรอกใบคำขอใช้บริการ หรือจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ

 • การขอออกกรมธรรม์คู่ฉบับ

  คำถาม: การขอออกรมธรรม์คู่ฉบับ ทำอย่างไร ?

  คำตอบ: หากกรมธรรม์เกิดสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ จะพิจารณาออกกรมธรรม์ให้ใหม่ และกรมธรรม์ต้นฉบับถือเป็นโมฆะ เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  - ใบคำขอใช้บริการ ระบุกรมธรรม์หาย หรือชำรุด และขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
  - ใบแจ้งความกรมธรรม์หาย หรือกรมธรรม์เล่มเดิมที่ชำรุด
  - ค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ฉบับละ 300 บาท

 • การบริการผู้ถือกรมธรรม์/การแจ้งวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

  คำถาม: การแจ้งวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯแจ้งอย่างไร ?

  คำตอบ: บริษัทฯ จัดส่งใบแจ้งการชำระเงินให้ผู้เอาประกันภัย 28 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย กรณีที่มิได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามวันครบกำหนด บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งการชำระเงินครั้งที่ 2 หลังวันครบกำหนดชำระ

 • แบบประกัน UL

  คำถาม: สำหรับแบบประกัน UL เบี้ยประกันภัยรายเดือนขั้นต่ำเท่าไร ?

  คำตอบ: ประกัน UL เบี้ยประกันภัยรายเดือนขั้นต่ำ 1,250 บาท

 • คำถาม: แบบประกัน UL สามารถขอชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up) ได้เท่าไร และเมื่อไร ?

  คำตอบ: เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up) ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง และเพิ่มได้ภายในรอบปีกรมธรรม์ โดยไม่เกินเบี้ยประกันภัยรายปี

 • คำถาม: แบบประกันภัยแบบอิสระ(UL) สามารถเปลี่ยนแบบได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถเปลี่ยนแบบประกันเป็นแบบอื่นได้

 • คำถาม: ผู้เอาประกันสามารถถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย UL ได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: ถอนเงินจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท หักด้วยค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการถอน และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ภายหลังจากการถอน จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท

 • คำถาม: เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินมีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ: ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

 • คำถาม: การนวดแผนไทย กดจุด หรือ ทำกายภาพ โดย ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน สามารถให้ความคุ้มครองได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถให้ความคุ้มครอง เนื่องจากตามสัญญาระบุว่า จะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น

 • คำถาม: การรักษาเกี่ยวกันฟัน ให้ความคุ้มครองได้หรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้เว้นแต่ กรณีเกิดอุบัติเหตุ แล้วได้รับบาดเจ็บที่ ฟัน จะสามารถให้ความคุ้มครองได้ กรณี อุด ถอน และต้องรับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ

 • คำถาม: การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร การคลอด ทำหมัน การรักษา เกี่ยวกับการคุมกำเนิด ช่วยผู้มีบุตรยากให้ความคุ้มครองหรือไม่ ?

  คำตอบ: ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นในความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

 • คำถาม: การขอแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนสามารถขอรับได้จากที่ไหน ?

  คำตอบ:
  1. ดาวน์โหลดเอกสารใน Website ของบริษัท www.krungthai-axa.co.th
  2. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 1159 เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น.-19.00 น.
  3. สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาทั่วประเทศ
  4. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่าน

 • คำถาม: การส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมสามารถจัดส่งที่ช่องทางไหนได้บ้าง ?

  - ส่งผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน
  - ส่งผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯที่สะดวกในเวลาทำการ
  - ส่งผ่านสำนักงานใหญ่(แผนกสินไหม) ในเวลาทำการที่บริษัท
  - ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทสำนักงานใหญ่
  บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด(แผนกสินไหมทดแทน)
  เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 1159

 • คำถาม: เอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายมีอะไรบ้าง ?

  คำตอบ:
  - บัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
  - บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน

  หมายเหตุ : กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพและเบิกประวัติเพื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท และทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ประสานงานให้ท่านเอง

 • คำถาม: การเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคใดบ้างที่ต้องมีระยะเวลารอคอย 120 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม ?

  คำตอบ:
  - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  - ริดสีดวงทวาร
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  - การตัดทอนซิล หรือ ดีนอยด์
  - นิ่วทุกชนิด
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
  - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ

 • คำถาม: การเจ็บป่วยต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีหลังจากที่มีการเริ่มสัญญาประกัน หรือ วันต่ออายุสัญญา หรือไม่ ?

  คำตอบ: บริษัทให้การคุ้มครองในเรื่องของการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหลังจากวันเริ่มสัญญาประกัน หรือ วันต่ออายุสัญญาแล้ว 30 วัน

 • คำถาม: ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ ที่สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ ที่บริษัทไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ และการรักษาพยาบาล ?

  คำตอบ: ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป