ประกันสุขภาพ และค่าชดเชยรายวัน | กรุงไทย-แอกซ่า

คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจหากรู้ว่าได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา แผนประกันภัยที่ดีจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณและครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองทางการเงินหากเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่จะต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นภาระของคุณและครอบครัว และเมื่อไม่สามารถทำงานได้ เราก็ยังมีสัญญาเพิ่มเติมที่จะชดเชยการขาดรายได้เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้คุณหมดกังวลกับภาระต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ประกันสุขภาพ | Flexi Health

แผนประกันสุขภาพที่เลือกความคุ้มครองที่สอดคล้องกับชีวิตที่เลือกเอง เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่า

ดูรายละเอียด

ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีผ่าตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวายแบบจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี

เลือกเติมเต็มความคุ้มครองด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหากเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป หรือโรคอื่นๆ นอกเหนือจากความคุ้มครองพื้นฐาน

ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รวมถึงค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

ประกันสุขภาพ | iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ดูรายละเอียด

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

ประกันสุขภาพสำเร็จรูป | Health Topping

เติมเต็มค่ารักษา ที่มากกว่าสวัสดิการ คุณเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล กลับยังต้องจ่ายเพิ่มแม้จะมีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้ว คุณทุ่มเททำงานเพื่อเก็บเงิน แต่กลับต้องเอามาจ่ายกับค่ารักษาพยาบาล เพราะสวัสดิการที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ

ดูรายละเอียด

แบบประกันสุขภาพที่เติมเต็มสวัสดิการสำหรับค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผ่าตัด อุบัติเหตุ พักรักษาใน ICU โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่าล้างไต ค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ