มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ข้อมูลที่ได้รับ หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
abrdn Growth Fund
106.0393 106.0394 106.0393 106.0394 104.9789 2,619,683,394 19/05/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
abrdn Japanese Sustainable Equity Fund
13.1579 13.1580 13.1579 13.3554 13.1579 224,328,580 18/05/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
abrdn Small Cap Fund
54.1820 54.1820 54.1820 1,243,810,358 19/05/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund
34.4267 34.4268 34.4267 34.5989 34.3406 378,883,346 19/05/2022
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.3081 12.3082 12.3081 12.3082 12.3081 28,460,848 20/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.1869 9.1870 9.1869 9.2329 9.1869 130,823,625 19/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
10.0260 10.0261 10.0260 10.1765 10.0260 5,169,238,134 18/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
21.1313 21.1314 21.1313 21.2899 21.1313 3,359,084,257 19/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
9.4231 9.4232 9.4231 9.5645 9.4231 858,161,388 17/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTAM E.P.I.C. GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES
9.7207 9.7208 9.7207 9.8180 9.7207 36,039,492 17/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
17.2808 17.2809 17.2808 17.5401 17.2808 1,573,881,263 18/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.6385 11.6386 11.6385 11.6386 11.6385 10,196,728,636 19/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
12.5936 12.5937 12.5936 12.6252 12.5936 622,390,887 19/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.0544 10.0545 10.0544 10.2053 10.0544 101,028,725 18/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
10.5513 10.5514 10.5513 10.6305 10.5513 1,568,483,976 17/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
9.6081 9.6082 9.6081 9.6562 9.6081 447,827,716 17/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
10.8426 10.8427 10.8426 10.9511 10.8426 831,182,315 17/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
11.7646 11.7647 11.7646 11.8823 11.7646 2,848,572,985 19/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2663 11.2664 11.2663 11.2664 11.2663 32,183,433,715 19/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.0697 11.0809 11.0586 11.0809 11.0586 3,340,364,448 19/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1302 13.1303 13.1302 13.1303 13.1302 29,817,241,054 19/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
16.0568 16.0569 16.0568 16.2978 16.0568 2,774,986,703 18/05/2022
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
13.8549 13.8550 13.8549 14.0628 13.8549 1,392,021,935 18/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
9.7575 9.7576 9.7575 9.7576 9.7575 2,539,400,706 19/05/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
9.9922 9.9923 9.9922 9.9923 9.9922 725,694,594 19/05/2022
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย