มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ข้อมูลที่ได้รับ หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
abrdn Growth Fund
105.8545 105.8546 105.8545 105.8546 104.7960 2,763,992,567 07/12/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
abrdn Japan Opportunities Fund
16.7316 16.7317 16.7316 16.9827 16.7316 269,936,620 03/12/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
abrdn Small Cap Fund
51.7579 51.7579 51.7579 1,310,731,449 07/12/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund
35.2975 35.2976 35.2975 35.4741 35.2093 402,968,744 07/12/2021
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.1276 12.1277 12.1276 12.1277 12.1276 14,880,073 07/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.1433 9.1434 9.1433 9.1891 9.1433 126,793,398 07/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
13.8275 13.8276 13.8275 14.0350 13.8275 6,900,949,634 03/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
21.4532 21.4533 21.4532 21.6142 21.4532 3,816,926,858 07/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
11.6819 11.6820 11.6819 11.8572 11.6819 1,144,112,016 02/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
18.2789 18.2790 18.2789 18.5532 18.2789 1,955,310,654 03/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.8140 11.8141 11.8140 11.8141 11.8140 11,888,680,436 07/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
12.7433 12.7434 12.7433 12.7753 12.7433 748,897,785 07/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
11.3171 11.3172 11.3171 11.4870 11.3171 76,055,395 02/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.8719 11.8720 11.8719 11.9610 11.8719 1,507,103,273 02/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.7157 10.7158 10.7157 10.7694 10.7157 518,264,398 02/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
12.4770 12.4771 12.4770 12.6019 12.4770 858,511,420 02/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.2973 12.2974 12.2973 12.4204 12.2973 3,131,713,239 07/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2676 11.2677 11.2676 11.2677 11.2676 38,352,909,888 07/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
10.6849 10.6957 10.6742 10.6957 10.6742 2,862,221,439 07/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1230 13.1231 13.1230 13.1231 13.1230 22,979,990,715 07/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
21.1220 21.1221 21.1220 21.4389 21.1220 2,621,327,952 03/12/2021
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
15.1342 15.1343 15.1342 15.3613 15.1342 1,234,109,409 03/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.1363 10.1364 10.1363 10.1364 10.1363 2,952,126,872 07/12/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.3549 10.3550 10.3549 10.3550 10.3549 830,967,730 07/12/2021
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย