มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
103.1477 103.1478 103.1477 103.1478 102.1162 3,240,664,163 21/01/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
15.6074 15.6075 15.6074 15.8416 15.6074 164,813,967 20/01/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
44.3868 44.3868 44.3868 3,276,769,525 21/01/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
35.1098 35.1099 35.1098 35.2854 35.0220 501,895,464 21/01/2021
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
11.0158 11.0159 11.0158 11.0159 11.0158 3,010,143 22/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.2229 9.2230 9.2229 9.2691 9.2229 174,852,130 21/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
19.4823 19.4824 19.4823 19.6285 19.4823 2,946,750,355 21/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
13.2715 13.2716 13.2715 13.4707 13.2715 1,754,500,746 19/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
16.1096 16.1097 16.1096 16.3513 16.1096 1,301,264,754 20/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.7460 11.7461 11.7460 11.7461 11.7460 8,873,402,134 21/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
10.8646 10.8647 10.8646 10.8919 10.8646 422,491,625 21/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
11.0865 11.0866 11.0865 11.2529 11.0865 36,855,605 20/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.5983 11.5984 11.5983 11.6854 11.5983 618,464,828 19/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.9419 10.9420 10.9419 10.9967 10.9419 468,568,177 19/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
11.6926 11.6927 11.6926 11.8096 11.6926 372,376,463 19/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.1947 12.1948 12.1947 12.3167 12.1947 3,503,689,380 21/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2284 11.2285 11.2284 11.2285 11.2284 46,563,888,733 21/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
10.3715 10.3820 10.3611 10.3820 10.3611 1,924,996,843 21/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1122 13.1123 13.1122 13.1123 13.1122 33,124,493,002 21/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
17.2876 17.2877 17.2876 17.5470 17.2876 1,599,855,835 20/01/2021
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
13.1513 13.1514 13.1513 13.3487 13.1513 985,091,773 20/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
9.7755 9.7756 9.7755 9.7756 9.7755 4,243,591,093 21/01/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.1279 10.1280 10.1279 10.1280 10.1279 1,220,205,090 21/01/2021
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย