ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

กรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์

รายงานกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS)


กองทุนรวมตราสารหนี้

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)


กองทุนรวมผสม

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CARE-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CARE-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (KTWP-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (KTWP-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ (KTWG-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ (KTWG-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABV)

รายงานประจำปี กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABV)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (KT-FLEX)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (KT-FLEX)


กองทุนรวมตราสารทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ (KTEF)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ (KTEF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-SET50-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-SET50-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ (HIDIVPLUSUNIT)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ (HIDIVPLUSUNIT)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

รายงานประจำปี กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG)

รายงานประจำปี กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG)


กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ (KT-GOI-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ (KT-GOI-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MAB-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MAB-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFE-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFE-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EMEQ-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EMEQ-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (KT-US-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (KT-US-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-WEQ)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-WEQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CHINA-A)

รายงานประจำปี กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CHINA-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO)

รายงานประจำปี กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO)


กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก

รายงานประจำปีกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)(KT-PIF-A)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)(KT-PIF-A)