ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองคุณไปตลอดชีวิตจนครบอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลากหลาย เพราะเราเข้าใจและตระหนักดีว่า ทุกก้าวของชีวิตคุณมีความหมาย

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานตลอดชีพ (ครบอายุ 99 ปี)

เลือกกำหนดระยะชำระเบี้ยได้หลากหลายถึง 4 ระยะทั้ง 6 ปี, 12 ปี, 18 ปี และครบอายุ 99 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำเพียง 150,000 และมีส่วนลดเบี้ยกรณีทุนประกันสูง

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิต

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี, 12 ปี, 18 ปี และครบอายุ 99 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / รายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

loadingกำลังโหลดข้อมูล...