ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แบบประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver แผนการออมก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้นชีวิตทำงานที่ต้องการสร้างวินัยการออม พร้อมความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะกับแต่ละช่วงชีวิตของคุณ

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 แบบ คือ 10 ปี (ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10) และ 15 ปี (ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15)

รับความคุ้มครองการเสียชีวิตที่ 100% ของทุนประกันภัย รวมกับ เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด

รับเงินจ่ายคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 จนถึงสิ้นปีก่อนครบกำหนดสัญญา และมีเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุที่รับประกันภัย

ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10 : 1 เดือน - 55 ปี

ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15 : 1 เดือน - 50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี หรือ 25 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี หรือ 15 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุที่สามารถสมัครแบบประกัน LifePlus+ Saver ได้คือ?

ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 20/10 : 1 เดือน - 55 ปี

ไลฟ์พลัส+ เซฟเวอร์ 25/15 : 1 เดือน - 50 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไร ?

150,000 บาท

3. ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯ ทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

4. ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

5. ถ้าหากสมัครทำประกันแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ)

6. ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

loadingกำลังโหลดข้อมูล...