ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

การวางแผนการออมนับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้Œนของความสำเร็จในทุกๆ เป้าหมายของชีวิต แบบประกัน อัลติเมท โกรท จะช่วยให้คุณออมเงินอย่างมีแบบแผน การันตีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล และความมั่นคงในชีวิตไปพร้อมๆ กัน

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง แบบประกันอัลติเมท โกรท 20/10 (ชนิดมีเงินปันผล)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี

เงินครบกำหนดสัญญา 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ

เงินจ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดสัญญาสูงสุดถึง 257% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง แบบประกันอัลติเมท โกรท 25/15 (ชนิดมีเงินปันผล)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี

เงินครบกำหนดสัญญา 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ

เงินจ่ายคืน 2 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดสัญญาสูงสุดถึง 267% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง แบบประกันอัลติเมท โกรท 25/25 (ชนิดมีเงินปันผล)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี

เงินครบกำหนดสัญญา 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ วันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ

เงินจ่ายคืน 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดสัญญาสูงสุดถึง 246% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย

อัลติเมท โกรท 20/10 : 1 เดือน - 70 ปี

อัลติเมท โกรท 25/15 : 1 เดือน - 65 ปี

อัลติเมท โกรท 25/25 : 1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี หรือ 25 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10ปี, 15ปี หรือ 25ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มเว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

loadingกำลังโหลดข้อมูล...