ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ชำระเบี้ยฯ เพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดชีพสูงสุด 1000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย การันตีรับเงินคืนทุกปีสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

รับเงินคืนตั้งแต่ปีแรก 2.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 20) และ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 - ครบอายุ 98ปี) และเงินก้อนเมื่อครบสัญญาอีก 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 1000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจากกรณีทั่วไป

มีผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

300,000 บาท*

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

10 ล้านบาท*

การพิจารณารับประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย*

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีผลนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี

3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (บางส่วน)

บริษัทจะไม่คุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัย

(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ

(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ

(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้

2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (บางส่วน)

บริษัทจะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

2. ความบกพร่องทางร่างกาย การป่วย หรือบาดเจ็บ ที่เกี่ยวข้องกับการทุพพลภาพที่แพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว

3. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ

(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ

(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน WealthReady 99/5 จะสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มจำนวน โดยเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองอุบัติเหตุ และความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย จะไม่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- การตอบคำถามสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

- * ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

1. แบบประกัน WealthReady 99/5 คือผลิตภัณฑ์ประเภทใด มีระยะเวลาชำระเบี้ยและระยะเวลาคุ้มครองเป็นอย่างไร

เป็นประกันชีวิตประเภทตลอดชีพที่มีเงินจ่ายคืนระหว่างทาง จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานจนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 99 ปี

2. แบบประกัน WealthReady 99/5 เหมาะกับใคร

แบบประกัน WealthReady 99/5 เหมาะกับ กลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งต่อมรดกให้กับคนที่รัก เพื่อสร้างความมั่งคั่งพร้อม สานทุกความฝันของครอบครัวให้เป็นจริง หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนทางการเงิน ไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนที่แน่นอน

3. แบบประกัน WealthReady 99/5 มีงวดการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นอย่างไร

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

4. สามารถสมัคร แบบประกัน WealthReady 99/5 ได้อย่างไร

สามารถสมัครได้ที่ สาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ