ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด เพื่อสร้างผลตอบแทน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

หากต้องการลงทุนเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

มีความคุ้มครองชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป หากไม่มีการถอนเงินใดๆจากกรมธรรม์และหยุดชำระเบี้ยในปีนั้นๆ

สามารถเลือกกองทุนได้เอง จากกองทุนที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี

นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ประกันชีวิต iWealthy เป็นแผนความคุ้มครองแบบใด และมีข้อดีอย่างไร?

เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 60 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (ขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้า) หลังจากชำระเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่ และสามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. ผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิต iWealthy เป็นอย่างไร?

จะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ดังนี้

กรณีครบสัญญาถึงอายุ 99 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า

3. การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday) สามารถทำได้เมื่อไร ?

หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีพอชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

4. อายุที่สามารถสมัครแบบประกัน iWealthy ได้คือ?

1 เดือน - 70 ปี

5. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไร ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เป็นจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวดครั้งแรก โดยขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

6. ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

7. ยูนิตลิงค์แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร?

ยูนิตลิงค์ คือแบบประกันที่มีทั้ง ส่วนของความคุ้มครองชีวิต และส่วนของการลงทุน โดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

8. สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ได้หรือไม่?

ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดของกรมธรรม์ได้ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

9. ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร