ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จะดีแค่ไหนถ้ากาลเวลาไม่สามารถพรากความมั่นคงไปจากคุณได้ จะดีกว่าไหม ถ้าคุณสามารถบริหารความมั่นคงและวางแผนทางการเงินได้ในเวลาเดียวกัน

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

รับเงินคืนทุกปี ไปตลอดจนครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนตั้งแต่ปีแรก 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5) และ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - ครบอายุ 79 ปี)

ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกให้ความมั่นใจตลอดอายุสัญญาด้วยความคุ้มครองสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงินคืนก้อนใหญ่ไม่เป็นภาระในวัยเกษียณด้วยเงินจ่ายคืนเมื่อครบสัญญาที่ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

25-65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครบอายุ 80 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / รายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อกรมธรรม์ / ต่อผู้เอาประกันภัย

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

การพิจารณารับประกันภัย

รับประกันเป็นแบบปกติ (Full underwriting)

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ในกรณีที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี

3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. แบบประกัน iSmart 80/6 คือผลิตภัณฑ์ประเภทใด มีระยะเวลาชำระเบี้ยและระยะเวลาคุ้มครองเป็นอย่างไร

เป็นประกันชีวิตประเภทตลอดชีพที่มีเงินจ่ายคืนระหว่างทาง จ่ายเบี้ยฯ เพียง 6 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

2. แบบประกัน iSmart 80/6 เหมาะกับใคร

แบบประกัน iSmart 80/6 เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สำหรับวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างกระแสเงินสด หรือ เป็น Passive Income ให้ตนเอง โดยมีเงินคืนแบบการันตีให้ทุกปี พร้อมมีความคุ้มครองชีวิตเพื่อคนข้างหลัง

3. สามารถสมัคร แบบประกัน iSmart 80/6 ได้อย่างไร

สามารถสมัครได้ โดยผ่านทางตัวแทนของ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด (มหาชน)

loadingกำลังโหลดข้อมูล...