ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ในวันที่คุณจากไป ใครจะทำหน้าที่ได้ดีเท่าคุณ? LifeTreasure แบบประกันเพื่อการส่งต่อสมบัติอันล้ำค่าในรูปแบบของมรดกไปยังทายาทได้อย่างราบรื่น

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี

เลือกระยะเวลาที่ชำระเบี้ยได้ ทั้ง 6 ปี, 12 ปี, หรือ 18 ปี

มีส่วนลดเบี้ยประกันภัยซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี 12 ปี และ 18 ปี

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / รายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ต่อกรมธรรม์

10 ล้านบาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อกรมธรรม์ / ต่อผู้เอาประกันภัย

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

การพิจารณารับประกันภัย

รับประกันเป็นแบบปกติ (Full underwriting)

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ประกันภัย ดังนี้

- 6 ปี และ 12 ปี: 4 บาท

- 18 ปี: 1.5 บาท

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ในกรณีที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี

3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. แบบประกัน LifeTreasure คือผลิตภัณฑ์ประเภทใด มีระยะเวลาชำระเบี้ยและระยะเวลาคุ้มครองเป็นอย่างไร

เป็นประกันชีวิตประเภทตลอดชีพให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี มีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ แบบ 6 ปี 12 ปี และ 18 ปี

2. แบบประกัน LifeTreasure เหมาะกับใคร

แบบประกัน LifeTreasure เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์การส่งต่อความมั่นคง

และการบริหารความมั่งคั่งให้แก่คนที่รัก

3. แบบประกัน LifeTreasure มีทุนประกันภัยขั้นต่ำเท่าไหร่

แบบประกัน LifeTreasure มีทุนประกันภัยขั้นต่ำ ต่อกรมธรรม์ 10 ล้านบาท

4. สามารถสมัคร แบบประกัน LifeTreasure ได้อย่างไร

สามารถสมัครได้ โดยผ่านทางตัวแทนของ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด (มหาชน)

loadingกำลังโหลดข้อมูล...