ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

บริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน จากรุ่นสู่รุ่น

loadingกำลังโหลดข้อมูล...
ตารางแสดงผลประโยชน์ของความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จํานวนเงินเอาเบี้ยประกันภัย 1,000,000 บาท

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นปีรวมโบนัสที่ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1% กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ณ ปีกรมธรรม์ที่ 45 เดือนที่ 8 โดยผู้เอาประกันภัยมีอายุ 78 ปี

* อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1%, 2%, 5% ต่อปี‚ ณ สิ้นปีกรมธรรมที่แสดงเป็นเพียงค่าสมมติตัวอย่างเพื่อทําความเข้าใจในการคํานวณเท่านั้น ในสถานการณ์จริงอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาวการณ์ของตลาดและการลงทุนในกองทุนรวม บริษัทฯ มิได้รับรอง หรือรับประกันมูลค่าผลตอบแทน

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนด (เช่น วันหยุดกองทุน, วันหยุดราชการ เป็นต้น) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค้าขายคืนหน่วยลงุทนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ทำให้ไม่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาว

หากต้องการลงทุนเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

มีความคุ้มครองชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

รับโบนัสทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หากไม่มีการถอนเงินใดๆจากกรมธรรม์

สามารถเลือกกองทุนได้เอง จากกองทุนที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

ค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.75% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 75 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา

2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ประกันชีวิต iInvest เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?

เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระครั้งเดียว คุ้มครองยาวถึง 99 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตรับ 110% ของเบี้ยชำระครั้งเดียว หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์แล้วแต่อย่างใดมากกว่า และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม สามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 บริหารคล่องตัวสามารถถอนเงินบางส่วนจากรมธรรม์ รับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป และสามารถนำเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต iInvest ได้?

ตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี

3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไร ?

100,000 บาท

4. ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

5. ยูนิตลิงค์แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร?

ยูนิตลิงค์ คือแบบประกันที่มีทั้ง ส่วนของความคุ้มครองชีวิต และส่วนของการลงทุน โดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

6. สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ได้หรือไม่?

ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดของกรมธรรม์ได้ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

7. ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

loadingกำลังโหลดข้อมูล...