ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

บริการผู้ถือกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์

เปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล

ขั้นตอนที่ 1

1

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นตอนที่ 2

2

แจ้งผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1159

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

เปลี่ยนชื่อ สกุล ผู้เอาประกัน / ผู้ชำระเบี้ยประกัน / ผู้รับประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1

1

สามารถดำเนินการได้ตลอดโดยแจ้งให้บริษัทฯทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

- หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล จากทางราชการ

เปลี่ยนผู้รับประโยชน์คนใหม่

ขั้นตอนที่ 1

1

สามารถดำเนินการได้ตลอดโดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นตอนที่ 2

2

ผู้รับประโยชน์ใหม่ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้เอาประกันทางสายเลือด ได้แก่สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์คนใหม่

- หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น

เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 1

1

ดำเนินการได้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 2

2

ชำระเบี้ยประกันภัยของงวดการชำระใหม่

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

- กรณีเปลี่ยนงวดการชำระเป็นรายเดือน จำเป็นต้องสมัครหักชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกได้ระหว่าง การหักบัญชีอัตโนมัติ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ

การต่ออายุกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 1

1

สามารถดำเนินการได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ

ขั้นตอนที่ 2

2

ชำระเบี้ยประกันภัย และชำระคืนหนี้สินใดๆที่มีอยู่ตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

- หนังสือรับรองสุขภาพ หรือตรวจสุขภาพตามเงื่อนไข