no data

Search All
*Please input key word.

Claims Procedure

For Critical Illness Benefit

For Critical Illness Benefit

Step 1

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

Step 2

2

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและนำส่งมายังบริษัทฯ

Step 3

3

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

Step 4

4

แจ้งผลการพิจารณาสินไหม

Step 5

5

ความรู้สัญญาโรคร้ายแรง

เงื่อนไขที่สำคัญ

การบอกกล่าวเรียกร้อง

- กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง : ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรซึ่งไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจบอกกล่าวการเรียกร้องได้ภายในกำหนด ให้บอกกล่าวการเรียกร้องนั้นไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ โดยจะไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป

- กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต :  ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (PRE-EXISTING CONDITION)

- หมายความว่า โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรือ ภาวะที่มีมาก่อนการทำประกันหรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญากรมธรรม์ในกรณีที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะในส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

- เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบแล้วในขณะทำประกันหรือต่ออายุสัญญากรมธรรม์หรือก่อนอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันและบริษัทรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับโรคร้ายแรง (Waiting period)

- หมายถึงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค และเงื่อนไขของสัญญาโรคร้ายแรงแต่ละแบบ อาทิเช่น 60 วัน หรือ 90 วัน โดยนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ วันที่มีการต่ออายุสัญญากรมธรรม์ในกรณีที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมติให้เพิ่มจำนวนเงิน  เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง(Grace Period)

- หมายถึงระยะเวลาที่บริษัทประกันจะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย (Grace Period) โดยจะมีเวลา 31 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน

- หากผู้เอาประกันไม่ชำระเบี้ยเมื่อครบกำหนดผ่อนผัน 31วัน การเรียกร้องสินไหมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาผ่อนผันจะถือเสมือนว่าเป็นการเรียกร้องสินไหมปกติ บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยค้างชำระของสัญญาเพิ่มเติมนี้และสัญญาหลักพร้อมสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆจากสินไหมที่จ่าย

การบอกล้างสัญญา

- กรณีบอกล้างสัญญา เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์  หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

หมายเหตุ

- กรณี ผู้รับประโยชน์/ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมโรคร้ายแรง

เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)
- สำหรับผู้เอาประกันภัย
- สำหรับแพทย์ (ด้านหลังใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง

กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนาม

2. กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ กรุณาระบุนิ้วอะไร ข้างไหน ของใคร
พร้อมพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกันภัย

1. บัญชีออมทรัพย์

2. ยกเว้นบัญชีเงินฝากร่วม(คู่) กรณี "เพื่อ" "และ" "หรือ" "และ/หรือ"

4. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / ผลเอ็กซเรย์ /

ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) /

ผลเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) /

ผลการตรวจชิ้นเนื้อ / ผลทางพยาธิวิทยา

5. ประวัติการรักษาหรือเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค

6. รูปถ่าย / ผลอ่านฟิล์ม X-ray , CT , MRI

7. ใบแสดงความคิดเห็นของจักษุแพทย์

8. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน

9. ใบมอบอำนาจในการเปิดเผยประวัติ (ฟอร์มบริษัท)

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 22-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

Tips

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง