no data

Search All
*Please input key word.

Claims Procedure

Total Permanent Disability

Total Permanent Disability

Step 1

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

Step 2

2

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งมายังบริษัทฯ

Step 3

3

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

Step 4

4

แจ้งผลการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ

- กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

รายละเอียด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)
- สำหรับผู้เอาประกันภัย
- สำหรับแพทย์ (ด้านหลังใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนาม

2. กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ กรุณาระบุนิ้วอะไร ข้างไหน ของใคร พร้อมพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกันภัย

1.บัญชีออมทรัพย์

2.ยกเว้นบัญชีเงินฝากร่วม(คู่) กรณี "เพื่อ" "และ" "หรือ" "และ/หรือ"

4. ประวัติการรักษาหรือเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค

5. รูปถ่าย / ผลอ่านฟิล์ม X-ray , CT , MRI

6. แบบฟอร์มรายงานการตรวจร่างกาย

7. ใบแสดงความคิดเห็นของจักษุแพทย์

8. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับการรับรองสำเนา

ถูกต้องจากพนักงานสอบสวน

9. ใบมอบอำนาจในการเปิดเผยประวัติ (ฟอร์มบริษัท)

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 22-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

Tips

- กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย (บุคคลสาบสูญ) กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง