ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขั้นตอนที่ 1

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 2

2

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งมายังบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 3

3

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4

4

แจ้งผลการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ

- กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

รายละเอียด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)
- สำหรับผู้เอาประกันภัย
- สำหรับแพทย์ (ด้านหลังใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) หรือหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ(กรณีชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย) หรือแนบหลักฐานของผู้ถือกรมธรรม์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย) (กรณีผู้เยาว์)

3. ใบรับรองแพทย์หรือรายงานแพทย์ รวมถึง แบบฟอร์มรายงานการตรวจร่างกาย

4. ประวัติการรักษาหรือเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการพิจารณา

5. รูปถ่าย / ผลอ่านฟิล์ม X-ray , CT , MRI

6. รายงานแพทย์รับรองความทุพพลภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ตรวจตา (ออกโดยจักษุแพทย์)

7. ใบมอบอำนาจในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย(ฟอร์มบริษัท) และเอกสารประกอบในการเปิดเผยประวัติการรักษา ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย(รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

8. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน (ถ้ามี)

9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 22-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

Tips

- กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย (บุคคลสาบสูญ) กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง