no data

Search All
*Please input key word.

Claims Procedure

Output Patient Department (OPD)

Output Patient Department (OPD)

ช่องทางที่ 1ผ่านโรงพยาบาล (แฟกซ์เคลม หรือเครดิตผู้ป่วยนอก)

กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ในเครือข่ายของบริษัท

ช่องทางที่ 2ส่งเอกสารเรียกร้องมายังบริษัทโดยตรง

Step 1

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

Step 2

2

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งมายังบริษัทฯ

Step 3

3

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

Step 4

4

แจ้งผลการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ

- กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

- กรณีขอใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล (แฟกซ์เคลม หรือเครดิตผู้ป่วยนอก) และท่านได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปัจจุบันท่านสามารถนำสำเนาฟอร์มการเรียกร้องสินไหมที่ลงนามขอใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลแทนใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ได้

เอกสารประกอบสินไหมค่ารักษาพยาบาล

รายละเอียด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา

1.ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ฟอร์มบริษัท)
- สำหรับผู้เอาประกันภัย
- สำหรับแพทย์ (ด้านหลังใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย(รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย)

3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกันภัย

4.ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / ผลเอ็กซเรย์ /

ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) /

ผลเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) /

ผลการตรวจชิ้นเนื้อ / ผลทางพยาธิวิทยา

5. ประวัติการรักษาหรือเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค

6. รูปถ่าย / ผลอ่านฟิล์ม X-ray , CT , MRI

7.รายงานแพทย์รับรองความทุพพลภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ /ตรวจตา (ออกโดยจักษุแพทย์)

8.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับการรับรองสำเนา

ถูกต้องจากพนักงานสอบสวน

9.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ( เพื่อให้การพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างรวดเร็วกรุณาแนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย )

10.ใบมอบอำนาจในการเปิดเผยประวัติ (ฟอร์มบริษัท)

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 22-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

Tips

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง