no data

Search All
*Please input key word.

Claims Procedure

For Death (Claim) Benefit

For Death (Claim) Benefit

Step 1

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์

Step 2

2

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งมายังบริษัทฯ

Step 3

3

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

Step 4

4

แจ้งผลการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ

- กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมมรณกรรม

เอกสารประกอบ
กรณีเสียชีวิตด้วยโรค / เจ็บป่วย
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
1. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
2. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ฟอร์มบริษัท) ของผู้รับประโยชน์ทุกคน

1. กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง

กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนาม

2. กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ กรุณาระบุนิ้วอะไร ข้างไหน ของใคร พร้อมพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

3. สำเนามรณบัตร (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่าย "ตาย"(รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
8. ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน

1.บัญชีออมทรัพย์

2.ยกเว้นบัญชีเงินฝากร่วม(คู่) กรณี "เพื่อ" "และ" "หรือ" "และ/หรือ"

10. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน
11. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
12. ใบมอบอำนาจในการเปิดเผยประวัติที่ลงนามโดยทายาทโดยธรรม (ฟอร์มบริษัท)
13. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

Tips

- กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย (บุคคลสาบสูญ) กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง