no data

ค้นหาในทุกหมวด
*Please input key word.

Claims Procedure

For Death (Claim) Benefit

For Death (Claim) Benefit

ขั้นตอนที่ 2

2

ขั้นตอนที่ 3

3

ขั้นตอนที่ 4

4

หมายเหตุ

- กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย

- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน

เอกสารประกอบสินไหมมรณกรรม
เอกสารประกอบ
กรณีเสียชีวิตด้วยโรค / เจ็บป่วย
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
1. ถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ใบเคลมต้องเซ็นต์เรียกร้องโดยผู้ปกครองผู้เยาว์

2. ใบมรณบัตรต้นฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน

• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย “ตาย” *

• กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์

• ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน

• พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองผู้เยาว์

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน *
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน *
7. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
8. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ข้อไป-ข้อกลับ)
9. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า - ด้านหลัง)
10. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

• กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล

หมายเหตุ

กรุณาจัดส่งหลักฐานทั้งหมดมายัง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แผนกสินไหมทดแทน) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

Tips

- กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย (บุคคลสาบสูญ) กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เพื่อให้การรับเงินสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยทุกครั้ง