ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

ประกันสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองรายได้ | กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันสุขภาพ | iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ดูรายละเอียด

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

ประกันสุขภาพ | Flexi Health

แผนประกันสุขภาพที่เลือกความคุ้มครองที่สอดคล้องกับชีวิตที่เลือกเอง เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่า

ดูรายละเอียด

ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีผ่าตัด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไตวายแบบจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี

เลือกเติมเต็มความคุ้มครองด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหากเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป หรือโรคอื่นๆ นอกเหนือจากความคุ้มครองพื้นฐาน

ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รวมถึงค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ | iShield

ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

ดูรายละเอียด

ชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)